Startpagina Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 05/2020

§ 1 Algemeen, toepassingsgebied

(1) Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) zijn van toepassing op al onze zakelijke relaties met onze klant (“koper”). De AVV zijn alleen van toepassing indien de koper een ondernemer is (§ 14 BGB), een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal vermogen.

(2) De AVV zijn met name van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en/of levering van roerende zaken (“goederen”), ongeacht of wij de goederen zelf produceren of inkopen bij leveranciers (§§ 433, 651 BGB). Tenzij anders overeengekomen, zijn de AVV van toepassing als een algemeen kaderakkoord op het moment van bestelling door de koper, of in ieder geval in de laatst aan hem meegedeelde tekstvorm, ook voor soortgelijke toekomstige overeenkomsten, zonder dat wij telkens opnieuw op hen hoeven te wijzen.

(3) Onze AVV zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de koper maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover wij uitdrukkelijk met hun geldigheid hebben ingestemd. Deze toestemmingsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld zelfs wanneer wij de levering aan de koper uitvoeren zonder voorbehoud, terwijl we op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden van de koper.

(4) Individuele afspraken die met de koper zijn gemaakt (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben in ieder geval voorrang op deze AVV. Voor de inhoud van dergelijke afspraken is, tenzij tegenbewijs wordt geleverd, een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging bepalend.

(5) Rechtens relevante verklaringen en kennisgevingen die door de koper aan ons moeten worden gedaan na het sluiten van de overeenkomst (bijv. termijnen, klachten over gebreken, verklaringen van terugtrekking of vermindering) moeten schriftelijk worden gedaan om rechtsgeldig te zijn.

(6) Verwijzingen naar de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen hebben slechts verduidelijkende betekenis. Zelfs zonder een dergelijke verduidelijking zijn daarom de wettelijke bepalingen van toepassing, voor zover deze AVV niet direct worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

(1) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Dit geldt ook wanneer we de koper catalogussen, technische documentatie (bijv. tekeningen, plannen, berekeningen, kostenramingen, verwijzingen naar DIN-normen), andere productbeschrijvingen of documenten – ook in elektronische vorm – hebben verstrekt waarop wij eigendoms- en auteursrechten voorbehouden.

(2) De bestelling van de goederen door de koper wordt beschouwd als een bindend contractaanbod. Tenzij anders vermeld in de bestelling, zijn wij gerechtigd dit contractaanbod binnen … dagen/weken na ontvangst ervan te aanvaarden.

(3) De aanvaarding kan schriftelijk (bijv. via een orderbevestiging) of door levering van de goederen aan de koper worden gedaan.

§ 3 Leveringstermijn en vertraging in de levering

(1) De leveringstermijn wordt individueel overeengekomen of door ons bij aanvaarding van de bestelling vermeld. Indien dit niet het geval is, bedraagt de leveringstermijn ongeveer 8 weken vanaf de sluiting van de overeenkomst.

(2) Indien wij bindende leveringstermijnen om redenen die niet aan ons toe te schrijven zijn, niet kunnen nakomen (onbeschikbaarheid van de prestatie), zullen wij de koper hier onmiddellijk van op de hoogte stellen en tegelijkertijd de verwachte nieuwe leveringstermijn meedelen. Indien de prestatie ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk van de overeenkomst terug te treden; een reeds door de koper verrichte tegenprestatie zullen wij onmiddellijk terugbetalen. In dit opzicht wordt niet-tijdige levering door onze leverancier in het bijzonder beschouwd als een geval van onbeschikbaarheid van de prestatie, indien wij een congruente dekkingskoop hebben gesloten, er geen sprake is van schuld aan onze zijde of aan de zijde van onze leverancier, of indien wij in een individueel geval niet verplicht zijn tot aanschaffing.

(3) Het intreden van ons verzuim bij de levering wordt bepaald door de wettelijke bepalingen. In ieder geval is echter een aanmaning door de koper vereist. Indien wij in verzuim zijn, kan de koper een forfaitaire vergoeding voor zijn vertragingsschade eisen. De forfaitaire schadevergoeding bedraagt 0,5% van de nettoprijs (leveringswaarde) per volledige kalenderweek van vertraging, maar in totaal niet meer dan 5% van de leveringswaarde van de vertraagd geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor om aan te tonen dat er voor de koper geen schade is ontstaan of dat de schade aanzienlijk lager is dan het bovengenoemde forfaitaire.

§ 4 Levering, overgang van risico, acceptatie, verzuim van acceptatie

(1) De levering vindt plaats vanaf het magazijn, dat tevens de plaats van uitvoering voor de levering en eventuele vervulling is. Op verzoek en kosten van de koper wordt de goederen naar een andere plaats van bestemming verzonden (koop op afstand). Tenzij anders overeengekomen, zijn wij gerechtigd om de wijze van verzending (met name het transportbedrijf, de verzendroute, de verpakking) zelf te bepalen.

(2) Het risico van onvoorziene ondergang en toevallige verslechtering van de goederen gaat uiterlijk over op de koper bij de overdracht. Bij koop op afstand gaat echter het risico van onvoorziene ondergang en toevallige verslechtering van de goederen, evenals het risico van vertraging, over bij de aflevering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien acceptatie is overeengekomen, is deze bepalend voor de overdracht van risico’s. De wettelijke bepalingen van het aannemingsrecht zijn ook van toepassing op de overeengekomen acceptatie. De overdracht of acceptatie wordt gelijkgesteld met het geval waarin de koper in verzuim is met het accepteren.

(3) Indien de koper in verzuim is met het accepteren, nalatig is in het verrichten van een medewerkingshandeling of indien onze levering om andere redenen die aan de koper zijn toe te schrijven, vertraagd is, zijn wij gerechtigd vergoeding te eisen voor de hieruit voortvloeiende schade, inclusief extra kosten (bijv. opslagkosten). Hiervoor berekenen wij een forfaitaire vergoeding van € 200 per kalenderdag, te beginnen bij de leveringstermijn of, bij gebrek aan een leveringstermijn, bij de melding van de gereedheid voor verzending van de goederen. Het staat ons vrij om een hogere schade aan te tonen en onze wettelijke rechten (met name vergoeding van extra kosten, redelijke vergoeding, ontbinding) blijven onverlet; de forfaitaire vergoeding wordt echter toegerekend aan verdere geldelijke vorderingen. De koper behoudt het recht om aan te tonen dat er voor ons geen schade is ontstaan of dat de schade aanzienlijk lager is dan de bovengenoemde forfaitaire vergoeding.

§ 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) Tenzij anders overeengekomen in een individueel geval, zijn onze actuele prijzen op het moment van het sluiten van de overeenkomst van toepassing, af fabriek, exclusief wettelijke omzetbelasting.

(2) Bij koop op afstand (§ 4 lid 1) draagt de koper de transportkosten vanaf het magazijn en de kosten van een eventueel door de koper gewenste transportverzekering. Tenzij we de werkelijk gemaakte transportkosten in rekening brengen, geldt er een vast bedrag voor transportkosten (exclusief transportverzekering) van € 750 als overeengekomen. Eventuele douanerechten, heffingen, belastingen en andere openbare heffingen komen voor rekening van de koper.

(3) De aankoopprijs is verschuldigd en dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum en levering of acceptatie van de goederen. We behouden echter het recht om, ook in het kader van een lopende zakelijke relatie, een levering geheel of gedeeltelijk alleen tegen vooruitbetaling uit te voeren. Een dergelijk voorbehoud wordt uiterlijk bij de orderbevestiging gemaakt.

(4) Indien de betalingstermijn verstrijkt, komt de koper in verzuim. De aankoopprijs dient tijdens het verzuim te worden vermeerderd met de wettelijke rente. We behouden ons het recht voor om verdere schade als gevolg van verzuim te vorderen. Ten aanzien van handelaren blijft ons recht op handelsrente (§ 353 HGB) onaangetast.

(5) De koper heeft alleen recht op verrekening of retentie voor zover zijn vordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwistbaar is. In geval van gebreken in de levering blijven de tegenrechten van de koper met name volgens § 7 lid 6 zin 2 van deze algemene voorwaarden onaangetast.

(6) Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt (bijvoorbeeld door een verzoek tot het openen van een insolventieprocedure) dat onze vordering op de aankoopprijs wordt bedreigd door ontoereikende kredietwaardigheid van de koper, zijn wij gerechtigd om volgens de wettelijke bepalingen de prestatie te weigeren en – indien nodig na het stellen van een termijn – zich terug te trekken uit de overeenkomst (§ 321 BGB). Bij contracten voor de vervaardiging van unieke items kunnen we onmiddellijk terugtrekken; de wettelijke bepalingen betreffende de dispensatie van een termijn blijven onverlet.

§ 6 Voorbehoud van eigendomsrecht

(1) Tot volledige betaling van al onze huidige en toekomstige vorderingen uit de koopovereenkomst en lopende zakelijke relaties (beveiligde vorderingen) behouden wij het eigendomsrecht van de verkochte goederen.

(2) De goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet aan derden worden verpand of als zekerheid worden overgedragen voordat de beveiligde vorderingen volledig zijn betaald. De koper dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen wanneer een verzoek tot het openen van een insolventieprocedure is ingediend of wanneer derden (zoals beslagleggingen) toegang hebben tot de goederen die aan ons toebehoren.

(3) In geval van contractuele tekortkoming van de koper, met name bij niet-betaling van de verschuldigde koopprijs, zijn wij gerechtigd om volgens de wettelijke bepalingen de overeenkomst te ontbinden en/of de goederen op basis van het eigendomsvoorbehoud op te eisen. Het verzoek tot teruggave omvat niet automatisch de verklaring van ontbinding; wij zijn daarentegen gerechtigd om alleen de goederen op te eisen en ons het recht op ontbinding voor te behouden. We kunnen deze rechten alleen uitoefenen als de koper de verschuldigde koopprijs niet betaalt nadat we hem tevergeefs een redelijke betalingstermijn hebben gesteld of indien een dergelijke termijnstelling volgens de wettelijke bepalingen niet vereist is.

(4) De koper is tot intrekking gerechtigd zoals hieronder beschreven (c) om de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen in het reguliere handelsverkeer door te verkopen en/of te verwerken. In dit geval zijn de volgende bepalingen tevens van toepassing.

(a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de producten die ontstaan door verwerking, vermenging of combinatie van onze goederen tot hun volledige waarde, waarbij wij als fabrikant worden beschouwd. Als het eigendomsrecht van derden blijft bestaan bij verwerking, vermenging of combinatie met goederen van derden, verkrijgen wij mede-eigendom in verhouding tot de factuurwaarde van de verwerkte, vermengde of gecombineerde goederen. Voor het overige geldt voor het resulterende product hetzelfde als voor de geleverde goederen onder eigendomsvoorbehoud.

(b) De vorderingen die voortvloeien uit de wederverkoop van de goederen of het product worden nu al in hun geheel of tot het bedrag van ons eventuele mede-eigendomsaandeel zoals vermeld in de vorige paragraaf, aan ons overgedragen als zekerheid. Wij aanvaarden de overdracht. De verplichtingen van de koper zoals beschreven in paragraaf 2 gelden ook met betrekking tot de overgedragen vorderingen.

(c) De koper blijft naast ons gemachtigd om de vordering te innen. Wij verplichten ons om de vordering niet in te vorderen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, er geen gebrek is in zijn vermogen tot presteren en wij het eigendomsvoorbehoud niet uitoefenen op grond van paragraaf 3. Als dit echter het geval is, kunnen wij verlangen dat de koper ons op de hoogte stelt van de overgedragen vorderingen en hun schuldenaren, alle nodige informatie verstrekt voor de inning, de bijbehorende documenten overhandigt en de schuldenaren (derden) op de hoogte stelt van de overdracht. Bovendien zijn wij in dit geval gerechtigd om het recht van de koper om de goederen onder eigendomsvoorbehoud verder te verkopen en te verwerken, in te trekken.

(d) Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden onze vorderingen met meer dan 10% overschrijdt, zullen wij op verzoek van de koper naar eigen keuze zekerheden vrijgeven.

§ 7 Rechten van de koper met betrekking tot gebreken

(1) Voor de rechten van de koper met betrekking tot materiële en juridische gebreken (inclusief verkeerde en onvolledige levering, evenals onjuiste of gebrekkige montage-instructies) gelden de wettelijke bepalingen, tenzij anders bepaald in het volgende. In alle gevallen blijven de wettelijke bijzondere bepalingen van kracht bij de eindlevering van het product aan een consument (regres van de leverancier volgens §§ 478, 479 BGB).

(2) De basis van onze aansprakelijkheid voor gebreken is met name de overeenkomst betreffende de eigenschappen van het product. Onder overeenkomst betreffende de eigenschappen van het product vallen alle productbeschrijvingen die deel uitmaken van de individuele overeenkomst. Hierbij maakt het geen verschil of de productbeschrijving afkomstig is van de koper, de fabrikant of van ons.

(3) Indien de eigenschappen niet zijn overeengekomen, wordt beoordeeld of er sprake is van een gebrek volgens de wettelijke regeling (§ 434 lid 1 zin 2 en 3 BGB). Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor publieke verklaringen van de fabrikant of andere derden (bijv. reclame-uitingen).

(4) De aanspraken van de koper met betrekking tot gebreken vereisen dat hij aan zijn wettelijke onderzoeks- en klachtplichten (§§ 377, 381 HGB) heeft voldaan. Indien er bij het onderzoek of later een gebrek wordt vastgesteld, dient hiervan onmiddellijk schriftelijk melding aan ons te worden gemaakt. De melding geldt als onmiddellijk als deze binnen twee weken wordt gedaan, waarbij het tijdig verzenden van de melding voldoende is om aan de termijn te voldoen. Ongeacht deze onderzoeks- en klachtplicht dient de koper duidelijke gebreken (inclusief verkeerde en onvolledige levering) schriftelijk binnen twee weken na levering te melden, waarbij ook hier het tijdig verzenden van de melding voldoende is om aan de termijn te voldoen. Indien de koper het juiste onderzoek en/of de juiste melding nalaat, is onze aansprakelijkheid voor het niet-gemelde gebrek uitgesloten.

(5) Indien het geleverde product gebreken vertoont, kunnen wij er in eerste instantie voor kiezen om het gebrek te verhelpen (herstel) of om een product zonder gebreken te leveren (vervanging), indien de wettelijke voorwaarden voor nakoming van toepassing zijn. Ons recht om nakoming te weigeren blijft onverminderd van kracht onder de wettelijke voorwaarden.

(6) Wij hebben het recht om de nakoming van de verplichtingen afhankelijk te stellen van de betaling van de verschuldigde koopprijs door de koper. De koper heeft echter het recht om een redelijk deel van de koopprijs in verhouding tot het gebrek achter te houden.

(7) De koper dient ons de benodigde tijd en gelegenheid te geven voor de nakoming van de verplichtingen, in het bijzonder door het betwiste product ter beschikking te stellen voor inspectiedoeleinden. In geval van vervanging dient de koper het gebrekkige product aan ons terug te geven volgens de wettelijke voorschriften. De nakoming omvat geen demontage van het gebrekkige product of de herinstallatie ervan, tenzij wij oorspronkelijk verplicht waren tot installatie.

(8) De kosten die noodzakelijk zijn voor inspectie en nakoming, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten (niet: kosten voor demontage en herinstallatie), zijn voor onze rekening als er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. In andere gevallen kunnen wij van de koper de kosten verlangen die voortvloeien uit ongerechtvaardigde verzoeken tot gebrekenverhelping (met name inspectie- en transportkosten), tenzij het ontbreken van het gebrek niet zichtbaar was voor de koper.

(9) In dringende gevallen, zoals bij gevaar voor de bedrijfsveiligheid of om onevenredige schade te voorkomen, heeft de koper het recht om het gebrek zelf te verhelpen en van ons vergoeding te eisen van de objectief noodzakelijke kosten hiervoor. Wij dienen onmiddellijk, indien mogelijk voorafgaand, op de hoogte te worden gesteld van een dergelijke eigenhandige verhelping. Het recht op eigenhandige verhelping bestaat niet indien wij gerechtigd zouden zijn om een dergelijke nakoming volgens de wettelijke voorschriften te weigeren.

(10) Indien de nakoming is mislukt, of een redelijke termijn die door de koper is gesteld voor de nakoming vruchteloos is verstreken of volgens de wettelijke bepalingen niet vereist is, kan de koper zich terugtrekken uit de koopovereenkomst of de koopprijs verlagen. Bij een onbeduidend gebrek bestaat echter geen recht op terugtrekking.

(11) Vorderingen van de koper tot schadevergoeding of vergoeding van nutteloze uitgaven zijn ook bij gebreken slechts mogelijk overeenkomstig § 8 en zijn voor het overige uitgesloten.

§ 8 Overige aansprakelijkheid

(1) Voor zover uit deze algemene voorwaarden, inclusief de volgende bepalingen, niets anders voortvloeit, zijn wij aansprakelijk voor schending van contractuele en buitencontractuele verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen.

(2) Wij zijn aansprakelijk voor schadevergoeding – ongeacht de juridische grondslag – op basis van nalatigheid bij opzet en grove nalatigheid. Bij gewone nalatigheid zijn wij, behoudens een mildere aansprakelijkheidsmaatstaf volgens wettelijke bepalingen (bijv. zorgvuldigheid in eigen aangelegenheden), alleen aansprakelijk:

a) voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,

b) voor schade als gevolg van een aanzienlijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting (een verplichting waarvan de naleving essentieel is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst en waarop de contractpartner regelmatig vertrouwt of mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.

(3) De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit lid 2 zijn ook van toepassing bij tekortkomingen door of ten gunste van personen waarvoor wij volgens wettelijke bepalingen aansprakelijk zijn. Ze zijn niet van toepassing indien wij een gebrek opzettelijk hebben verzwegen of een garantie hebben gegeven met betrekking tot de kwaliteit van het product, en ook niet voor vorderingen van de koper op grond van de wet op de productaansprakelijkheid.

(4) Voor een tekortkoming die geen gebrek betreft, kan de koper alleen zich terugtrekken of opzeggen als wij verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming. Een vrije opzeggingsbevoegdheid van de koper (in het bijzonder volgens §§ 651, 649 BGB) is uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorwaarden en gevolgen.

§ 8 Overige aansprakelijkheid

(1) Voor zover uit deze algemene voorwaarden, inclusief de volgende bepalingen, niets anders voortvloeit, zijn wij aansprakelijk voor schending van contractuele en buitencontractuele verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen.

(2) Wij zijn aansprakelijk voor schadevergoeding – ongeacht de juridische grondslag – op basis van nalatigheid bij opzet en grove nalatigheid. Bij gewone nalatigheid zijn wij, behoudens een mildere aansprakelijkheidsmaatstaf volgens wettelijke bepalingen (bijv. zorgvuldigheid in eigen aangelegenheden), alleen aansprakelijk:

a) voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,

b) voor schade als gevolg van een aanzienlijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting (een verplichting waarvan de naleving essentieel is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst en waarop de contractpartner regelmatig vertrouwt of mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.

(3) De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit lid 2 zijn ook van toepassing bij tekortkomingen door of ten gunste van personen waarvoor wij volgens wettelijke bepalingen aansprakelijk zijn. Ze zijn niet van toepassing indien wij een gebrek opzettelijk hebben verzwegen of een garantie hebben gegeven met betrekking tot de kwaliteit van het product, en ook niet voor vorderingen van de koper op grond van de wet op de productaansprakelijkheid.

(4) Voor een tekortkoming die geen gebrek betreft, kan de koper alleen zich terugtrekken of opzeggen als wij verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming. Een vrije opzeggingsbevoegdheid van de koper (in het bijzonder volgens §§ 651, 649 BGB) is uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorwaarden en gevolgen.

§ 9 Verjaring

(1) In afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen op grond van materiële en juridische gebreken één jaar vanaf de levering. Indien een overname is overeengekomen, begint de verjaringstermijn bij de overname.

(2) Indien het product echter een bouwwerk betreft of een zaak die volgens het gebruikelijke gebruik ervan voor een bouwwerk is gebruikt en de oorzaak is van het gebrek (bouwmateriaal), bedraagt de verjaringstermijn volgens de wettelijke bepalingen 5 jaar vanaf de levering (§ 438 lid 1 nr. 2 BGB). Ook andere wettelijke bijzondere bepalingen met betrekking tot verjaring blijven van kracht (met name § 438 lid 1 nr. 1, lid 3, §§ 444, 479 BGB).

(3) De bovengenoemde verjaringstermijnen van het kooprecht zijn ook van toepassing op contractuele en buitencontractuele schadevergoedingsvorderingen van de koper die voortvloeien uit een gebrek aan het product, tenzij de toepassing van de reguliere wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB) in een individueel geval zou leiden tot een kortere verjaring. Schadevergoedingsvorderingen van de koper volgens § 8 lid 2 zin 1 en zin 2(a), evenals vorderingen op grond van de productaansprakelijkheid, verjaren echter uitsluitend volgens de wettelijke verjaringstermijnen.