Startpagina Privacy Voorwaarden

Privacy Voorwaarden

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Administratora Danych Osobowych (ADO).
 2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest firma KAPICA Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Strzelecka 7, 47-120 Zawadzkie (KRS: 0000536188, NIP: 7561976819, REGON: 360427691).
 3. ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.
 4. Nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych czuwać będzie osoba wyznaczona przez ADO do zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, z którą można się kontaktować:
  • pod adresem e-mail: ido@kapica.pl
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres : KAPICA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Strzelecka 7, 47-120 Zawadzkie z dopiskiem „IOD”
 5. Ochroną danych przepisy RODO obejmują informacje, które dotyczą:
  • Osób fizycznych,
  • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • Osób fizycznych biorących udział w procesach biznesowych, marketingowych i innych w których przetwarza się dane osobowe.
 6. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy ADO.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące podmioty:
  • upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa instytucje
  • biura informacji gospodarczej
  • świadczące usługi doręczenia korespondencji i przesyłek
  • świadczące usługi drukarskie i archiwizacyjne
  • świadczące usługi informatyczne i nowych technologii
  • świadczące usługi marketingowe, komunikacyjne i analityczne
  • świadczące usługi księgowo-finansowe
  • świadczące usługi audytorskie i kontrolne
  • świadczące usługi prawne i windykacyjne
  • świadczące usługi hostingowe
 8. Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanej klauzuli informacyjnej załączonej na stronie www.kapica.pl w zakładce „Do Pobrania”, „Jak chronimy Twoje dane”.
 9. ADO gwarantuje nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania, poprawiania i uzupełniania w każdej chwili. Jeżeli jest to technicznie możliwe ADO zapewnia również możliwość przenoszenia danych osobowych do innego administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda można ją w każdej chwili odwołać. Podjęcie takiej decyzji nie wpływa jednak na prawo administratora do przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 10. Macie Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po jego otrzymaniu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności innych osób, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami. Wybierając jedna z zaprezentowanych powyżej form komunikacji.
 11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Szczegółowy wykaz Państwa praw znajduje się z Załączniku nr 1 do niniejszej polityki.
 13. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – art.6 ust.1 lit.a RODO;
  • na podstawie działań przed umownych lub łączącej nas umowy- art.6 ust.1 lit.b RODO;
  • z powodu obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO w związku z realizacją przepisów prawa Unii lub prawa polskiego art.6 ust.1 lit.c RODO;
  • w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADO art.6 ust.1 lit.f RODO.
 14. Informujemy, że Państwa danych przetwarza je zgodnie z przyjętą polityką retencyjną, tylko i wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
  • dla kategorii informacji związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie, przez formularz kontaktowy czy drogą e-mail, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji w celu udzielania wyczerpującej odpowiedzi;
  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zamówienia, bądź zawartej między nami umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania i rozliczenia zamówienia – umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej np. dla celów rozliczeń podatkowych;
  • w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzali do czasu istnienia tego interesu;
  • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych była Państwa zgoda, przetwarzanie danych będzie realizowane do momentu złożenia przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, którego dotyczyła zgoda. Jednak pomimo wycofania zgody, będziemy mogli przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli uprawniać nas będzie do tego powszechnie obowiązujące prawo (np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 15. ADO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa z zachowaniem poufności i wytycznych RODO.
 16. Integralną częścią niniejszej polityki są dedykowane klauzule zamieszczone na stronie www.kapica.pl w zakładce „Do Pobrania”, „Jak chronimy Twoje dane”:
  • klauzula dla klientów lub kontrahentów
  • klauzula dla osób nawiązującego z nami kontakt za pomocą formularza kontaktowego
  • klauzula dla osób uczestniczących w procesie reklamacji
  • klauzula dla osób uczestniczących w działaniach marketingowych oraz w zakładce „Praca”
  • klauzula dla osób starających się o pracę

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu liczne uprawnienia, w szczególności należą do nich:

 1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych

  W każdym czasie możecie Państwo żądać informacji o tym jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz w jakim celu przetwarzamy. Możecie również żądać informacji o tym jakim podmiotom powierzyliśmy do przetwarzania wasze dane osobowe i jak długo będziemy je przetwarzać.

  Możecie Państwo również od nas żądać wydania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pierwsza kopia takich danych jest zawsze darmowa. W przypadku, gdy zwrócicie się Państwo o wydanie kolejnej możemy za jej wydanie naliczyć symboliczną opłatę pokrywającą koszty administracyjne związane z jej wydaniem. Jeżeli żądanie wydania kopii danych osobowych nastąpi przy pomocy komunikacji drogą elektroniczną i nie będzie zawierać żądania wydania kopii w innej formie, wówczas kopię tych danych otrzymacie Państwo również drogą elektroniczną.

  W sytuacji gdy wydanie kopii Państwa danych osobowych nie będzie mogło odbyć się bez ujawnienia danych osobowych innych osób, poinformujemy Państwa o braku możliwości wydania takiej kopii.
 2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych

  W przypadku gdy Państwa dane osobowe są Waszym zdaniem nieprawidłowe, niekompletne czy nieaktualne możecie się do nas zwrócić z żądaniem ich sprostowania lub ich uzupełnienia.
 3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych

  W każdym momencie możecie Państwo od nas zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
  1. dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,
  2. gdy stwierdzicie, że przetwarzamy wasze dane osobowe niezgodnie z prawem i zostanie to prawnie uzasadnione,
  3. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,
  4. wycofacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a ich przetwarzanie realizowane było właśnie na podstawie tej zgody.
  We wszystkich tych przypadkach, Państwa dane osobowe zostaną przez nas usunięte bez zbędnej zwłoki. Niemniej jednak żądanie nie zostanie spełnione w przypadku:
  1. gdy dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne abyśmy mogli się wywiązać z ciążącego na nas prawnego obowiązku wynikającego z prawa UE lub prawa polskiego,
  2. gdy dalsze przetwarzanie Państwa danych realizować będzie nasz prawnie uzasadniony cel, dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć takie ich oznaczenie w systemach przetwarzania, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości.

  Z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych możecie Państwo wystąpić gdy:
  1. kwestionujecie prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. waszym zdaniem przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wy sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już waszych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne wam a więc osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wnieśliście sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw waszego sprzeciwu.
  Jeżeli prawo do przetwarzania zostało ograniczone, Administrator może tylko takie dane przechowywać. Inny rodzaj przetwarzania może być realizowany wyłącznie za Państwa zgodą,

  lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

  Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, zawsze was o tym poinformujemy.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  Gdy Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów będziecie mogli wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że wykażemy podstawy do ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykażemy, że nasz interes w przetwarzaniu Państwa danych jest nadrzędny wobec waszego uprawnienia.

  W przypadku udzielenia nam zgody marketingowej, w każdym czasie możecie Państwo żądać zaprzestania przez nas przetwarzania swoich danych osobowych w tym celu. W takim przypadku, niezwłocznie zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym właśnie celu.
 6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych

  W przypadku gdy będziemy Państwa dane osobowe przetwarzać w sposób zautomatyzowany, na pod- stawie waszej zgody, bądź w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy, będziecie mogli żądać od nas otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym forma- cie pliku elektronicznego (np. excel), tak abyście mogli te dane przenieść do innego podmiotu. Będziecie również Państwo mogli żądać przekazania takiego pliku wskazanemu przez was innemu niż my administratorowi danych osobowych.